کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی دانشگاه آیدین ترکیه

کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی دانشگاه آیدین ترکیه

حضور موثر مدیر عامل ایران شف - فرهاد زعفری هشجین در کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی در دانشگاه آیدین استانبول 1398

از ابتدای قرن 21 و مواجهه سازمان ها با چالش های جدید در راستای جهانی شدن وظایف مدیران دچار تغییراتی شده است

براساس اینکه مدیریت، علم و هنر به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد.

امروزه مدیران باید در مستعد کردن، افزایش بهره وری و افزایش انگیزش گروه های خود در راستای جهانی شدن و به روز بودن اطلاعات کوشا باشند.

از طرفی یکی از چالشهای پیش روی مدیران ایرانی در دسترس نبودن اصول و استانداردهای به روز مدیریت بین الملل، بازاریابی، برندینگ می باشد. که در صورت ارتقاء سطح دانش مدیران در حوزه های مذکور می تواند راهگشای حضور مدیران در عرصه جهانی باشد.

حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است.

بدین منظور با توجه به نیاز آشنایی مدیران با جدیدترین روشهای مدیریت روز جهان، مدیریت آکادمی ایران شف با حضور در دانشگاه بین المللی Aydin Istanbul ترکیه " کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی" را در  با حضور اساتید دانشگاه برگزارشد شرکت نمود.

تبلیغات