نقش ایمنی و بهداشت در آشپزخانه های صنعتی - ایران شف

نقش ایمنی و بهداشت در آشپزخانه های صنعتی - ایران شف

  • با توجه به ضرورت ارتقای شاخص های بهداشتی به منظور افزایش پارامتر های ایمنی در غذا و نوشیدنی امروزه استقرار نظام ها و آیین نامه های استاندارد مطابق با آخرین یافته های علمی در سراسر جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  • استفاده از سیستم HACCP به انجام چنین اقداماتی کمک می کند تا مخاطرات را در مراحل مختلف آماده سازی، تهیه، پخت و توزیع مواد غذایی شناسایی و کنترل نماید.

در این راستا شرکت ایران شف سالهاست در حوزه استاندارد سازی و تدریس دروس دانشگاهی و انواع ایزوها از جمله ISO HACCP-ISO SFBB فعالیت دارد.

فرهاد زعفری مدرس دانشگاه و محقق غذا

  • شناسایی و تجزیه وتحلیل خطر، مشخص کردن نقاط کنترل بحران، تعیین حد یا حدود بحرانی، برقراری سیستمی برای پایش و کنترل نقاط بحرانی، انجام عملیات اصلاحی در مواردی که پایش نشان دهد که نقطه کنترل بحرانی خاصی، تحت کنترل نیست، تعیین روش هایی برای تایید این که سیستم HACCP به طور کامل عمل می کند و مستند سازی همه روش ها و ثبت و بایگانی مناسب برای این اصول و کاربرد آنها از اصول مستند سازی و استقرار سیستم HACCP می باشد. HACCP که سیستمی علمی است، خطرات ویژه و اقدام های لازم برای کنترل آنها را به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی، شناسایی می کند.

HACCP وسیله ای است برای ارزیابی خطرات و برقراری سیستم های کنترل که بیشتر بر پیشگیری تاکید دارد تا آزمون فرآورده های نهایی. این سیستم می تواند در طول زنجیره غذایی از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی به کار گرفته شود. امتیازات این سیستم علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی، عبارتند از استفاده بهتر از منابع و پاسخ های سریع تر به مشکلات، بعلاوه استفاده از این سیستم می تواند به ارتقا تجارت بین المللی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی کمک کند .

جهت موفقیت در اجرای سیستم HACCP ، تعهد و درگیر شدن مدیریت و همچنین کار گروه ها مورد نیاز است. این سیستم با سایر سیستم های مدیریت کیفیت مانند ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۰ و … سازگار می باشد و بهترین سیستم برای مدیریت ایمنی مواد غذایی شناخته شده است.

اخذ استاندارد های لازم در حوزه ایمنی و بهداشت از قبیل HACCP ، ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۳۹۱۴۰۰۰  Codex و … اطمینان مصرف کننده از اعمال شاخص های ایمنی و بهداشت را در آن واحد تولیدی را فراهم آورده و زمینه رشد و ارتقای اقتصادی آن مجموعه را مهیا می سازد .

در این راستا شرکت ایران شف سالهاست در حوزه استاندارد سازی و تدریس دروس دانشگاهی و انواع ایزوها از جمله ISO HACCP-ISO SFBB فعالیت دارد.

تبلیغات