نقش استاندارد HSE در راه اندازی رستوران چیست؟ شرکت ایران شف

نقش استاندارد HSE در راه اندازی رستوران چیست؟ شرکت ایران شف

 اصول استاندارد HSE

به معنی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (Health and Safety Executive) می باشد.

استاندارد مدرکى است که بر اساس توافق عمومى منتشر و توسط سازمان شناخت شده اى تصویب مى گردد. استانداردها از لحاظ خصوصیت، موضوع و محیط کاربرد متفاوت بوده، مقررات مختلفى را تحت پوشش قرار داده و نتیجه کارگروهى را منعکس مى کنند.

از دیدگاه ایمنى و حفظ سلامت عمومی، استانداردها معیارها و شاخص هایى هستند علمى، فنى و تجربى که به صورت قواعد پذیرفته شده ای جهت تعیین میزان فرآورده هاى تولیدى و با هدف حفظ سلامت عمومى و ایجاد تفاهم و تسهیلات در مبادلات بازرگانى به کار گرفته می شوند . سطوح استاندارد غالبا در پنج سطح کارخانه اى، شرکتى، ملى، منطقه اى و بین المللى است.

شرکت ایران شف

استاندارد سازی رستوران صفر تا صد

با توجه به پیچیدگى فعالیت صنایع در این سطح ، استانداردهاى حوزه HSEاهمیت به سزایى دارد و این امر لزوم توجه و به کارگیرى آنها را دوچندان مى کند .رشــد ســریع فن آوری و پیچیده تر شــدن فعالیت هاى روزمره باعث شده انسان ها با هدف تطبیــق خود با دنیاى پیرامون، به دنبال کســب آگاهى و دانش استفاده از فن آوری هاى روز باشــند. پیچیدگى دنیاى امروز هم چنین باعث بروز مســائل و مشکلات فراوانی شده که جز با تکیه بر دانش قابل حل نیستند.

از سوى دیگر وجود محدودیت ها آدمى را بر آن داشــته تا ضمــن مصرف صحیــح منابــع از واردکردن هرگونه آســیب به محیط زیســت خوددارى نمــوده و در جهت بهبود شــرایط و ســلامت نیــروى کار تلاش روزافزونــى انجام دهد.

در این راســتا متناسب با نیاز شــرکت ها و صنایع شــکل گرفته اســت. HSEمجموعه اى به نام هدف اصلى از تشــکیل این ساختار به حداقل رساندن آسیب هاى وارده به انسان، تجهیزات و محیط زیست مى باشد. این مهم تنها از طریق وضع و به کارگیرى قوانین و مقررات صحیح و شفاف و هم چنین وجود ساختاری مدیریتى براى کنترل فرآیندها میسر خواهد بود

HSE مخفف چیست؟

کلمه HSE مخفف کلمات Health and Safety Executive می باشد؛ معنی فارسی آن نیز بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. این رشته یکی از رشته های بسیار مهم و پرطرفدار در سطح جهانی می باشد و شرکت های که این نوع گواهینامه را دریافت می نمایند در موارد بهداشت و محیط زیست در جایگاه خوبی قرار دارند.

مزایای استفاده از استاندارد HSE !

• شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
• ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
• ایجاد ساختار مشخص برای سیستم مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
• هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و ایزو محیط زیست
• ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان
• شناخت قوانین و مقررات ایمنی
• ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
• کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
• ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
• ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت سیستم مدیریت HSE
• فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

 

 

تبلیغات