جانمایی و تجهیزات رستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی

با توجه به این امر که تجهیزات آشپزخانه های صنعتی کالای سرمایه ای محسوب می شود و در کیفیت غذای طبخ شده و تسریع در سرویس دهی تاثیر مستقیم دارد، می بایست تمام موارد فنی و ایمنی در تهیه تجهیزات آشپزخانه های صنعتی لحاظ شود