روز دانشجو بر تمام دانشجویان و هنرجویان عزیزم مبارک باد

روز دانشجو بر تمام دانشجویان و هنرجویان عزیزم مبارک باد

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پرکشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخوان تا ارسطو شوی

با تقدیم احترام فرهاد زعفری هشجین

محقق غذا و مدرس دانشگاه

تبلیغات