مدرسه آشپزی ایران شف I.C.A _ دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر

مدرسه آشپزی ایران شف I.C.A _ دوره آشپزی ملل با مدرک معتبر

امروز شنبه دهم مهر ۱۳۹9 دوره آشپزی بین الملل با دو مدرک بین المللی و کد رجیستری به پایان رسید و با افتخار هنر جویان موسسه ایران شف از مرز ۳۲۴۲۳ نفر گذشت.
بچه ها متشکرم
جهت رزرو دوره جدید بتاریخ هفتم آبان ماه لطفا با شماره های ۸۸۶۶۳۵۵۱-۸۸۶۶۳۶۴۴ بمدت یک هفته از ساعت چهار تا هشت شب برگزار خواهد شد.
www.iranchef.com